Proje Türü
  Proje Başlığı  Proje Ekibi  Proje Bitiş Yılı
 1773 İTÜ Teknopark/TTO 2. Sürdürülebilir Su Yönetimi Kapsamında Denizli Aydınlar-Akbaş
 Baraj Gölü Havzasının Yeraltısuyu Bütçesi ve Kalitesi Üzerindeki
 Baskıların Belirlenmesi ve Havza Koruma Planının Hazırlanması
Prof.Dr. İrfan Yolcubal (Yürütücü), 
Prof.Dr.Emin Çiftçi, 
Dr.Öğr.Üyesi Ercan Sangu, 
Öğr.Görevlisi Ahmet Şener
 2024
 1773 İTÜ Teknopark/TTOİSKİ İçme suyu havzaları için koruma planı hazırlanması 
(10 adet) kapsamında jeoloji, hidrojeoloji ve yas hidrolojisi
 çalışmaları
Prof.Dr. İrfan Yolcubal (Yürütücü), 
Prof.Dr.Emin Çiftçi, 
Dr.Öğr.Üyesi Ercan Sangu, 
Öğr.Görevlisi Ahmet Şener
2026
1773 İTÜ Teknopark/TTOKömür galerisine su geliminin kökeninin ve miktarının belirlemesi 

Prof. Dr.Şenel Özdamar(Yürütücü)

Prof. Dr. Emin Çiftçi, 
Prof. Dr.İrfan Yolcubal

Arş.Gör. Oral Sarıkaya

2024
1773 İTÜ Teknopark/TTOSapanca ve Hendek Bölgelerinde DANONE kaynak sularının üretim 
miktarı ve kalitesi üzerindeki mevcut ve gelecekteki baskıların 
değerlendirilmesi 
Prof. Dr.İrfan Yolcubal (Yürütücü), 
Dr.Öğr.Üyesi Erkan Bozkurtoğlu, 
Dr.Öğr.Üyesi Ercan Sanğu
2024
AB ProjesiEMODnet5 GeologyProf. Dr. Kadir Eriş (yürütücü), 
Dr.Öğr.Üyesi Gülsen Uçarkuş, 
Asen Sabuncu
2026
İTÜ-BAPEtimaden Kırka Bor Türevleri Tesislerinde 
Üretilen Artık Kilden Lityum Karbonat Üretim 
Prosesinin Geliştirilmesi

 

Doç.Dr. Muhammed Fatih Can (Yürütücü) 
Doç.Dr. Hüseyin Baştürkcü 
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kaya 
Öğr.Gör. Beril Tanç Kaya
Arş.Gör. Nazlım İlkyaz Dinç 
Arş.Gör.Dr. Esra Baştürkcü
Arş.Gör. Yusuf Enes Pural 


2027
İTÜ-BAPIntegrated Geo-Seismic Modeling for Hydrocarbon Reservoir Delineation in the Complex 
Structural Region of Turkish Basins

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasir Bashir (Yürütücü)
Prof.Dr. Doğa Doğan,
Prof.Dr. Abdullah Karaman, 
Dr.Öğr.Üyesi Alı Mohammadı,
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Döner,
Dr.Öğr.Gör. Abdul Halim Abdul Latiff 
Dr. Seyed Yaser Moussavi Alashloo


2026
İTÜ-BAPKullanım Ömrünü Tamamlamış Cep Telefonu 
Lityum İyon Bataryalarından Değerli Metallerin
 Geri Kazanımı
Doç.Dr. Mustafa Özer (Yürütücü)
Öğr.Gör. Beril Tanç Kaya 
Arş.Gör. Zeynep Üçerler 
Arş.Gör. Halide Nur Dursun 
Arş.Gör. Nazlım İlkyaz Dinç 
Öğrenci Fulya Mennik
2024
İTÜ-BAPÇataldağ Çekirdek Kompleksi içerisindeki toryum mineralizasyonlarının incelenmesi ve zenginleşmeye 
sebep olan petrojenetik faktörlerin ortaya konması
Dr. Öğr. Görevlisi Alp Ünal (Yürütücü),  
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Döner
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Kamacı, 
Arş.Gör. Ali Tuğcan Ünlüer
2024
İTÜ-BAPDeprem Kuşaklarındaki Sismik Hareketlerin Jeotermal Alanlara Etkisinin Uzaktan Algılama 
Yöntemleri ile Belirlenmesi

 

Doç.Dr. Muhittin Karaman (Yürütücü) 
Prof.Dr. Yusuf Uras
Prof.Dr. Mustafa Kumral 
Doç.Dr. Emre Özelkan
Arş.Gör.Dr. Oktay Canbaz
Dr. Cihan Yalçın
Esat Faruk Çakıcı

 

2025
İTÜ-BAPGüneybatı Trakya’da Keşan Formasyonu Eosen Kaolen Ve Zeolit Oluşumlarının 
Jeolojik Mineralojik Jeokimyasal Köken Ve Hammadde Özelliklerinin Araştırılması, 
Proje No: MGA-2022-43538
Dr. Öğr. Üyesi Bala Ekinci Şans  (Yürütücü) 
Prof. Dr. Fahri Esenli,
Arş. Gör. N. Merve Sütçü 
2024
İTÜ-BAPIsparta Açısı içerisindeki alkalipotasik kayaçların 
evrimi ve nadir yer elementleri zenginleşmelerine etkileşiminin araştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Demet Yıldırım(Yürütücü)
Doç. Dr. Amr Abdelnasser, 
Arş.Gör. Naşide Merve Sütçü
2025
İTÜ-BAPKestanbol Granitoid Kompleksi içerisindeki alkalipotasik 
kayaçların petrojenetik özelliklerinin belirlenmesi ve bu 
kayaçlar içerisindeki NTE-Th-U mineralizasyonlarına sebep
 olan gelişim faktörlerinin ortaya konması

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Döner(Yürütücü) 
Prof.Dr. Şenel Özdamar
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kaya
Arş.Gör. Ali Tuğcan Ünlüer 

Arş.Gör. Oral Sarıkaya

2024
İTÜ-BAPOrdu KD Türkiye Bölgesindeki Plütonik Kayaçlarının 
Petrolojisi ve Doğu Pontid Orojenik Kuşağının Senozoyik
 Evrimine Etkileri
Prof. Dr.Şenel Özdamar (Yürütücü)
Prof. Dr. Haibo Zou
Prof. Dr. Mustafa Kumral
Dr. Mehmet Zeki Billor
Arş. Gör. Oral Sarıkaya
2024
İTÜ-BAPEkstrem Salda Gölünün İnsansız Hava Aracı (İHA) Tabanlı Termal ve 
Uydu Tabanlı Hiperspektral Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Karakterizasyonu
Doç. Dr.Muhittin KARAMAN2026
İTÜ-BAP6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinde 
Uzaktan Algılama ile Yüzey Kırıklarının Dağılımı 
ve kırık boyunca meydana gelen yer değiştirme
 miktarlarının belirlenmesi
Arş. Gör.Ufuk Tarı(yürütücü)  
Prof. Dr. Cenk Yaltırak
2024
İTÜ-BAPA new prospective shear trend of the gold mineralization system in the 
Egyptian Eastern Desert Evidence from geochemical and microchemical data
Doç.Dr. Üyesi Amr Abdelnasser
 Ali Khalil (Yürütücü)
2024
İTÜ-BAPAntarktika King George Adası  Asidik Kayaç Drenaj Oluşum 
Mekanizması Kökeni ve Fe Salınımı Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı (Yürütücü), 

Araş. Gör. Yağmur Güneş Develioğlu, 

Şevval Yalçınkaya

2024
İTÜ-BAPAyrışmanın İstanbuldaki Kuvarsitlerin Fiziksel ve Mekanik 
Özelliklerine Etkileri 
Doç. Dr. Ömer Ündül, 
Dr. Öğr. Üy. Erkan Bozkurtoğlu,
Arş. Gör. Gökhan Şans, 
Arş. Gör. Mehmet Korkut
2024
İTÜ-BAPBatı Toros Kuşağı Triyas çamurtaşlarının ankonvansiyonel
 hidrokarbon sistem karakteristiklerinin belirlenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Döner (Yürütücü); 
Prof .Dr. Sedat İnan, 
Prof.Dr. Shengyu YANG, 
Prof.Dr. Qinhong HU
Dr. Qiming WANG, 

 

2025
İTÜ-BAPKadınhanı Konya Yöresinde Yeralan Metavolkanik 
Kayaçların Petrolojisi
Prof. Dr. Şenel Özdamar2024
İTÜ-BAPPaleoclimate and sedimentary processes in shelf and slope of active
 continental margin a case study Makran Accretionary Wedge Gulf of Oman
Prof. Dr. Emin Çiftçi
2024
İTÜ-BAPSalda Gölünde oluşan sulu magnezyum karbonatların dokusal ve
jeokimyasal özelliklerinin mikroskobik yöntemlerle tayini
Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı(Yürütücü), 
Arş. Gör. Yağmur Güneş Develioğlu
2024
İTÜ-BAPTexture, morphology and fabrics of Lake Salda microbialites as 
potential biosignals: Implications for the marginal carbonates of Jezero Crater Mars

Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı(Yürütücü), 
 Matt J. Baldes, 
Prof. Tanja Bosak,
 Prof. David McGee,

Arş. Gör. Yağmur Güneş Develioğlu,

2024
İTÜ-BAPTrakya Bölgesi Sıkı Kumtaşı ve Gaz Şeyli 
Geleneksel Olmayan (Ankonvansiyonel) 
Rezervuarları Örneğinde Pürüzlü Saydam Yapay
ve Doğal Çatlak Replikaları Boyunca Proppant 
Taşınım ve Yerleşiminin Laboratuvar Modellemesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Kayhan Develi (Yürütücü), 
Prof. Dr. Tayfun Babadağlı,
M. Tolga Sipahi,

 

2024
İTÜ-BAPSalda Gölü (Burdur) ve çevresindeki hidrotermal
 sularda katı-sıvı etkileşimi sırasındaki 
Zr, Hf ve NTE'nin davranışlarının incelenmesi
Prof.Dr. Mustafa Kumral (Yürütücü)
Prof.Dr. Ahmet Şaşmaz
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kaya
Mühendis Belgin Aydın Yıldırım      
2024
İTÜ-BAPMaden Karmaşığı'nda (Elazığ) Diyabazlarda Gözlenen
 Cu-Zn Cevherleşmesinin Kökeni Yapısal İlişkisi ve 
Spektral Özelikleri

Doç.Dr. Muhittin Karaman (Yürütücü)
Prof.Dr. Mustafa Kumral
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kaya

Dr. Cihan Yalçın

2024
Özel (CASK)Mineral Malatya Karakuz Demir yatağının yamaç duraylılığı, jeoloji ve yapısal jeolojisi Doç. Dr. Atilla Öztürk (Yürütücü), 
Prof. Dr. Ş. Can Genç ,
 Dr. Orhan Yavuz, 
2024
Özel (JEOMATERİALS)Balıkesir Sındırgı Şapçı köyü ve dolayının jeolojik ve yapısal jeolojik etüdüProf. Dr. Ş. Can Genç (Yürütücü)2025
TÜBİTAK-3501Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan
 Etkisine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle
 Araştırılması
Doç.Dr.Demet Biltekin (Yürütücü)
Prof. Dr. Kadir Eriş
2025
TÜBİTAK-1007Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin 
Belirlenmesi
Dr.Öğr.Üyesi Gülsen Uçarkuş(Yürütücü), 
Prof.Dr. Kadir Eriş,
Dr.Öğr.Üyesi Caner İmren
2025
TÜBİTAK- 1505Atık Akıllı Telefon Ekranlarından Solvometalurji
 ve İyon Baskılanmış Membran Yöntemleriyle 
Kritik Hammaddelerin ve Nadir Toprak 
Elementlerinin Geri Kazanımı
Doç.Dr.Mehmet Şeref Sönmez(Yürütücü)
Doç.Dr. Bihter Zeytuncu
Öğr.Gör. Beril Tanç Kaya
2026
TÜBİTAK-1001Ezine-Ayvacık Magmatik Sistemleri Ile Iliskili U-Th Ve Nadir Toprak Element 
Zenginlesmesinin Kökeninin Petrolojik Evrim Süreçleri Içinde Degerlendirilmesi
Dr. Öğr.Fatma Gülmez Yıldırım (Yürütücü) 
Prof. Dr. Ş. Can Genç,
Prof. Dr. Zekiye Karacık, 
Prof. Dr. Yüksel Örgün ,
Prof. Dr. Namık Aysal
2024
TÜBİTAK-1001Batı Marmara (Gelibolu Yarımadası-
Gökçeada) Kıyılarında Deniz Seviyesi Değişimlerinin Kayıtları ile Bunların Zamansal,
Mekânsal Dağılımları ve Bölgenin Neotektoniği Açısından İncelenmesi
Arş.Gör.Ufuk Tarı(Yürütücü), 
Prof. Dr.Gürsel Sunal, 
Prof. Dr.Cenk Yaltırak, 
Doç. Dr.Orkan Özcan, 
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Olğun Kıyak
2024
TÜBİTAK-1001Ege Denizi Paleoiklim Kayıtlarının Çoklu Parametre 
Yöntemlerle Tayini Ve Gelecek Iklim Değişikliğinden
Etkilenebilirliğinin Belirlenmesi,
 Proje No. 123Y108
Doç.Dr.Demet Biltekin (Yürütücü), 
Prof. Dr. Kadir Eriş, 
Dr.Öğr.Üyesi Gülsen Uçarkuş
2026
TÜBİTAK-1001Gölbaşı Havzası Göllerinde Depremle Tetiklenen Sualtı
 Çökellerinin Tayini ile Doğu Anadolu Fay Zonu, 
Pazarcık Fay Segmentinin Deprem Aktivitesinin Çoklu 
Parametre Yöntemlerle Belirlenmesi
Dr.Öğr.Üyesi Gülsen Uçarkuş(Yürütücü), 
Doç.Dr.Demet Biltekin, 
Prof. Dr.Kadir Eriş, 
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Köküm, 
Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz
2024
TÜBİTAK-1001Gördes Asmasifi (Manisa) Içerisindeki Tersiyer Kabuksal Ergiyiklerinin Termodinamiği, 
Petrolojisi Ve Çekirdek Kompleksi Gelişimindeki Rolü 
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Kamacı (Yürütücü),
Dr.Öğr.Görevlisi Alp Ünal, 
Prof. Dr. Şafak Altunkaynak
2026
TÜBİTAK-1001Maritime Antarktika- Barton Peninsula'daki Asidik Kaya Drenajının (Akd) Jeokimyasal
 Karakterizasyonu ile Potensiyel Çevresel ve Ekolojik Riskin Tayin Edilmesi

Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı (Yürütücü),

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ünal Ercan, 

Arş. Gör. Yağmur Güneş Develioğlu

2026
TÜBİTAK-1001Nelson Adası (KB Antarktika) magmatizmasının petrolojisi, jeokronolojisi ve 
Güney Shetland yay sistemi içerisindeki yeri 
Dr. Alp Ünal (Yürütücü), 
Prof. Dr. Şafak Altunkaynak 
2026
TÜBİTAK-1001Nte’lere Yönelik Mikroakışkan Platform Geliştirilmesi: Madende Nadir Toprak 
Elementlerinin Hızlı Ekstraksiyonu Ve Zenginleştirilerek Saptanması

Doç. Dr. Birgül Benli(Yürütücü); 
Prof. Dr. Hacı Deveci, 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Döner,

Dr. Sibel Şimşek Yazıcı, 
Dr. Emrah Yılmaz, 
Dr. Belma Soydaş Sözer, 
Dr. Merve Taner Camcı

2026
TÜBİTAK-1001Orhaneli Ofiyolitine Ait Mafik/Ultramafik Kaya Gruplarının Jeolojik 
Karbon Depolama Potansiyelinin Deneysel Olarak Araştırılması: 
Karbondioksit Emisyonu Problemine Jeolojik/Mineralojik Çözüm

Dr.Öğr..Üyesi Hatice Ünal Ercan(Yürütücü), 

Doç.Dr.Ömer Ündül

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Gülmez, 
Dr.Öğr.Üyesi İlyas Deveci,
Prof.Dr.Mustafa Topkafa,

2026