Maden Fakültesi Kurul Kararıyla Nisan 2010 da Yürürlüğe giren Staj Esasları aşağıdaki belgede verilmiştir.  

Maden Fakültesi Bölümleri Lisans eğitiminde yapılması zorunlu olan Staj Çalışması’nın amaçları aşağıda verilmiştir:

  • Öğrenim boyunca alınan mesleki bilgilerin uygulamasını yerinde görmek ve uygulamalara katılmak,

  • Formasyonunu aldığı mühendislik dalı ile ilişkili mühendislik problemlerini ve çözümlerini takım çalışmalarının içinde yer alarak öğrenmek,

  • Mesleki etik çerçevesinde, elde edilen sonuçların toplumun yararına, yazılı ve sözlü olarak sunumu konusunda deneyim sahibi olmaktır.

Meslek yaşantımızın ilk adımları olan stajlar ;

  • Meslekle ilgili resmi ya da özel kurumların Fakültemize tahsis ettiği yerlerde,

  • Öğrencilerin kendi olanakları ile kabul yazısı getirdikleri ve staj komisyonunca uygun bulunan kurumlarda, 

  • Öğretim üyelerinin denetimi ve sorumluluğunda, arazi ve laboratuvar uygulamaları-çalışmaları şeklinde, 

yapılabilmektedir. Stajlar ile ilgili yönetmelik, başvuru ve değerlendirme formu ile çalışma raporu aşağıdaki linklerde verilmiştir.


Öğrencilerin Kurum Stajları Sırasında Sigortalanmaları İle İlişkili Belgeler Aşağıdaki Dosyada Verilmiştir

ÖĞRENCİNİN STAJ BAŞLANGIÇ VE BİTİMİNDE YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. Fakülte tarafından firmaya yazılacak "Staj Sigorta Yükümlülük Yazısı"nın alınarak firmaya ulaştırılması.

2. Bu belge karşılığı firmadan alınacak staj tarihlerini belirten "Staj Kabul Yazısı"nın Fakülte Staj Bürosuna staja başlamadan en geç 15 gün önce aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilmesi. 

3. Sigorta İşlemleri için gerekli Belgeler:

• Öğrenci Staj Belgesi, 
• Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
• TC Kimlik numarası, 
• Önceden sigorta girişi yapılmış ise sigorta numarası ve çalışılan iş yeri adres ve unvanı bilgileri 

4. "Staja Başlama Belgesi"nin staj başladıktan sonra 5 gün içinde Fakülteye fakslanması

5. "Staj Bitiş Belgesi"nin staj bitiminden sonra 7 gün içinde Fakülteye ulaştırılması 

6. Staj Defterinin yeni Eğitim-Öğretim Yılının başlangıcından itibaren bir ay içerisinde Fakülte Staj Bürosuna teslim edilmesi. 

Detaylı Bilgi ve ilgil belgeler için bağlantı yolunu kullanın.

BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİNİ BAŞARMIŞ YA DA 2019-2020 BAHAR YARIYILINDA BU DERSE KAYITLI MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN (DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ HARİÇ); COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE YARIM KALAN VE YAPMALARI GEREKEN STAJLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER:

1- COVİD-19 salgını sürecinde zorunlu stajının herhangi birini yaparken (bir gün staj yapmış olsa bile) sigortası iptal edilip, stajı sonlandırılan öğrencilerin, staj yaptığı günlere ait staj raporu ile Bölüm Staj Komisyonu’na başvurması durumunda, (o staja ait) kalan gün sayısı tamamlanmış sayılacaktır. Örneğin, bir öğrenci, 15 günlük staj sözleşmesi yapmış ve stajına başlamış; stajının 5. gününde salgın nedeniyle staj durdurulmuş ise, öğrenci dilekçe ve 5 günlük çalışmaya ait staj raporu ile başvurduğunda, yapmakta olduğu stajın tamamı kabul edilmiş sayılacaktır.

Bölüm Staj Komisyonu tarafından, Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine staj tam günlü olarak işlenecektir.

2- Yapması gereken toplam stajının yarısını veya fazlasını daha önceden yapmışsa, geri kalan süreden muaf tutulup tüm stajını bitirmiş sayılacaktır. 

Geri kalan staj süresi için Bölüm Staj Komisyonu tarafından, Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine stajdan muaf olarak giriş yapılacaktır.

3- Zorunlu stajlarının toplam gün sayısının yarısından (%50) az staj yapmış öğrenciler; kapsamı Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenecek ve ilan edilecek olan 10 gün süreli çevrimiçi staj yapacaktır. Örneğin, bir öğrenci, toplam 60 gün süreli stajının 25 gününü tamamlamış 35 günü kalmış ise, bu öğrenci 10 gün çevrimiçi staj yapacaktır.

Bölüm Staj Komisyonu tarafından, Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine stajdan muaf olarak giriş yapılacaktır.

4- Zorunlu stajlarının hiçbirini başlatmamış öğrenciler, kapsamı Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenecek ve ilan edilecek zorunlu stajlarının toplam gün sayısının yarısı kadar gün çevrimiçi staj yapacaklardır. Örneğin, bir öğrenci, 30 gün süreli zorunlu stajını hiç yapmamış ise, 15 gün süreli çevrimiçi stajını yaparak tüm stajlarını tamamlamış olacaktır. İkinci bir örnek vermek gerekirse, bir öğrenci, 60 gün süreli zorunlu stajını hiç yapmamış ise, 30 gün süreli çevrimiçi stajını yaparak tüm stajlarını tamamlamış olacaktır.

Bölüm Staj Komisyonu tarafından, Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine, yapılması gereken staj türünün birine bu stajın gün sayısı girilecek olup, diğer staj türlerine stajdan muaf olarak giriş yapılacaktır.

5- Öğrenci tarafından staj süresi uzatılmak istenirse, salgın öncesi yürürlükte olan zorunlu staj sürelerini geçmemek şartı ile uzatılması uygun bulunacaktır.

6- Staj başvurusunun, stajın başlamasının planlandığı günden en az beş gün önce yapılması zorunludur.

7- Staj başvurusu, öğrenci tarafından portal üzerinden yapılacaktır. Başvuruya, öğrenci tarafından imzalanmış Pandemi Süreci Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Ek-1 Staj Belgesi formu, fakülte onay cümlesini içeren resmi e-posta ve şirket onay cümlesini içeren e-posta metni, tek bir pdf veya jpeg dosyası şeklinde eklenmelidir.

8- Bu süreçte, Ek-2 ve Ek-3 belgeleri doldurulmayacaktır. Devlet katkısından yararlanmak isteyen firmalar, Ek-4 belgesini doldurarak staj sözleşmesinin 10. maddesine uygun biçimde Merkezi Staj Birimine gönderecektir.

9- Bu seçeneklerden hiçbirini tercih etmeyen öğrenciler, başvuru yapmadıkları takdirde, salgın sürecinin bitmesini bekleyerek salgın öncesi yürürlükte bulunan staj esaslarına tabi olabilecektir.

10- Bu esas ve usuller 2019-2020 Bahar yarıyılında uygulanacak olup, bitirme çalışması dersini başarmış ya da 2019-2020 Bahar yarıyılında bu derse kayıtlı olup, mezuniyet durumundaki öğrencileri kapsar.

11- Bu esas ve usullerde belirtilmeyen hususlarda ilgili bölüm staj komisyonunun teklifi ile merkezi staj biriminin görüşü alındıktan sonra ilgili fakülte yönetim kurullarınca karar verilir.

12- Bu esas ve usuller, Üniversite Senatosunun 4 Haziran 2020 tarih ve 737 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.