BİTİRME ÇALIŞMASININ ALINMASI, TESLİMİ VE SINAVI
HAKKINDA SENATO ESASLARI

 

Madde 1- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca öğrencilerin yapmaları gereken bitirme çalışmasını alabilme şartları, çalışmanın dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi bu esaslarla belirlenmiştir.

Mimarlık Fakültesinde bitirme çalışması fakülte kurulunca belirlenecek özel esaslara göre bölüm başkanlıklarınca yürütülür.

Madde 2- Bir öğrencinin bitirme çalışması dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir.

Madde 3- 8. yarıyıl dersi olarak yer alan bitirme çalışması konularının dağıtımı fakülte kurullarınca kararlaştırılarak daha önceki yarıyıllarda da yapılabilir.

2. maddedeki şart yerine getirilmedikçe bitirme çalışması konusunu almış olmak, bitirme çalışmasına ders olarak yazılmak hakkını vermez. 

Bitirme çalışmasına yazılan öğrencilerin haftalık ders programında bitirme çalışması için altı saatlik yer verilir.

Madde 4- Bitirme çalışması konularının belirlenmesi ve dağıtımı bölüm başkanlıklarınca düzenlenir. 

Madde 5- Bitirme çalışması en geç çalışmanın ders olarak alındığı yarıyılı izleyen sınav dönemi başlangıcın da bölüm başkanlığına teslim edilir. Bitirme çalışması süresi içinde teslim edilmediği takdirde öğrenci başarısız sayılır ve FF verilir. Öğrenci bir sonraki yarıyıl başında yeni bir bitirme çalışmasına yazılır.

Ancak bitirme çalışması Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile konuyu veren öğretim üyesinin veya görevlisinin olumlu görüşü üzerine bahar yarıyılında yapılan çalışmalar en geç bunu izleyen yaz öğretimi sınav döneminin başlangıcın da, güz yarıyılında yapılan çalışmalar en geç bahar yarıyılı sınav döneminin başlangıcın da teslim edilebilir. Bu süre uzatımı için öğretim üyesinin yazılı görüşünü en geç sınav döneminden bir hafta önce dekanlığa bildirmesi gereklidir. Fakülteler bu husus da hazırlayacakları esaslara özel hükümler koyabilirler.

Madde 6- Teslim edilen bitirme çalışması konuyu veren öğretim üyesi veya görevlisi tarafından yarıyıl sonu sınav döneminin ilk haftası içinde incelenir. İnceleme sonucu bitirme çalışmasının kabul edilip edilmediği ve öğrencinin bitirme çalışması sınavına girip giremeyeceği yarıyıl sonu sınav döneminin ikinci haftası içerisinde dekanlığa bildirilir.

Madde 7- Bitirme çalışması sınavı, bölüm kurulunca seçilen biri çalışmayı yöneten öğretim elemanı olmak üzere en az üç öğretim üyesi veya görevlisinden oluşan sınav komisyonu tarafından sözlü olarak yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sonu sınav dönemlerinde veya onu izleyen hafta içerisinde fakülte yönetim kurulunca belirlenen günlerde yapılır.

Bitirme çalışması kabul edilen ve bitirme çalışması sınavını başaran öğrencinin başarı derecesi, hazırladığı çalışma ve sınavdaki başarısı göz önüne alınarak tespit edilir. Bitirme çalışmasının başarılmış sayılabilmesi için en az (CC) seviyesinde başarılması gerekir.

Madde 8- Bitirme çalışması yetersiz görülen veya çalışması kabul edilmesine rağmen bitirme çalışması sınavında başarısız olan öğrencilere bir sonraki yarıyıl başında yeni bir bitirme çalışması verilir. 

Madde 9- Bitirme çalışmasının yönlendirilmesi, programlanması, izlenmesi denetlenmesi, teslim, koşul ve formatı fakülte kurulunca kararlaştırılacak özel esaslarla düzenlenir.

Madde 10- Bölümlerin istekleri halinde Fakülte Kurul Kararı ile grup bitirme çalışması yaptırılabilir.*

Madde 11- Bahar yarıyılı sonunda süre uzatımı verilmiş bitirme çalışmaları dışında yaz öğretiminde yeni bitirme çalışması alınamaz.

Madde 12- Üniversite Senatosunun 14.9.1995 günlü, 198. toplantısında kabul edilen “Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 13- Üniversite senatosunun 20.7.2000 günlü, 303 sayılı toplantısında kabul edilen bu esaslar 2000-2001 eğitim öğretim yılı güz yarıyıl başından itibaren uygulanır.