'nden güncellenmiştir. (Sorgulama: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Tez Türü: Yüksek Lisans). Güncelleme Tarihi:29.06.2021 

 

Tez NoYazarYılTez Adı (Orijinal/Çeviri)Tez Türü Konu
14147SALİH YÜKSEK1990Pendik-Gözdağ kuvarsit işletmeleri ve civarının mühendislik jeolojisi ve işletmeye etki eden faktörler
Engineering geology of the Pendik-Gözdağ open pits and arounds and parameters affect on the pits
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
66503SERAP KORKMAZ1997Gebze-Çerkeşli bölgesinin mühendislik jeolojisi ve çimento hammaddesi araştırması
Engineering geology and cementable rau mateials investigation of Çerkeşli̇-Demi̇rci̇ler region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75235UFUK TARI1998Sayısal jeoloji haritaları ve ilgili veri tabanının oluşturulmasına bir örnek. Batı Karadeniz Bölgesi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75396ŞENEL ÖZDAMAR1998Avcıkoru-Domalı-Sofular yöresi (Şile-İstanbul) kömüraltı killerinin mineralojik incelemesi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75261GÜRSEL SUNAL1998Cide-Kurucaşile dolayının jeolojisi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75294NURGÜL ÇELİK1998Haliç yüzey sularında biyojeokimyasal aktivite
Biogeochemical activity of surface water of Golden Horn
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75263DİDEM ESER1998Çanakkale İli, Yapıldak Deresi-Çardak Beldesi sahil şeridinin yerleşime uygunluğunun çevre jeolojisi yönünden irdelenmesi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75527KAAN KAYACI1998Çan (Çanakkale) Kocalar riyolotik tüfünün yerkarosu masse hammaddesi yönünden araştırılması
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
127146FEYZİ POLAT2002İstanbul yerleşim alanı içerisindeki kuvaterner çökellerin sıvılaşma potansiyeli
Liquefaction potential of quaternary deposit in İstanbul metropolitan area
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
151562MEHMET MARAL2004Biga yarımadası (Çan-Yenice-Gönen) çevresi kömür oluşumları
Coal occurrances in Biga peninsula (Çan-Yenice-Gönen)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
151547DEMET KIRAN2004Şarkikaraağaç-Isparta ve çevresindeki barit cevherleşmelerinin incelenmesi
Investigation of Şarkikaraağaç-Isparta barite occurrences
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
154665MUSTAFA YILMAZ2004Kirazlı (Çanakkale) bölgesinin volkanik kayalarının petrografik-petrolojik incelenmesi ve çıkış merkezleri ile yapısal unsurların araştırılması
Petrographic and petrologic investigations of the volcanic rocks in Kirazlı area (Çanakkale) and revealing their eruption centres and structural features
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
154655AYKAN KEPEKLİ2004Çanakkale-Tuzla yöresi ayrışma ve alterasyon olayları
Weathering and alteration phenomenon in Çanakkale-Tuzla region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
166514CAN TERZİOĞLU2005Büyükçekmece-Marmara ereğlisi arası kıyı ve deniz çökellerinin jeomekanik davranışları ile deniz içi heyelan olasılıklarının araştırılması
Geomechanical behaviour of the shoreline and sea sediments and investigation of the landslide probability in the Sea of Marmara
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
166627GÖKHAN ŞANS2005Karadeniz Sahilyolu projesi Hapan tünel güzergahının mühendislik jeolojisi ve jeomekanik değerlendirmesi
Engineering geology and geomechanical evaluation of Black Sea coastal road project Hapan tunnel alignment
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
166506BAHAR DEREN GÖÇMEZ2005Jeolojik faktörlerin kentsel planlamaya etkisi: Yalova termal yerleşmesi örneği
Affect of geological factors on urban planning: An example Yalova termal settlement
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
166507KEMAL MİT2005Bayramdere (Lapseki-Çanakkale) Barajı gövde dolgu gereçleri jeolojik araştırması
Geological investigation of filling materials used in Bayramdere (Lapseki-Çanakkale) Dam
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
172128ELİF ÇEVİK2006Topuk köyü ve civarında (Orhaneli, Bursa) dünitlerin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve olivin açısından endüstriyel kullanımının değerlendirilmesi
The mineralogical and geochemical characteristics of the dunites from topuk village and its vicinity (Orhaneli, Bursa) and evaluation of their industrial usage in terms of olivine
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
221981DİDEM MARAL2006Biga Yarımadası sülfür mineralizasyonlarına bağlı kıymetli iz metallerin incelenmesi
The investigation of precious metals related to sulphure mineralizations in the Biga Penninsula
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223889ZEYNEP AKTUNA2006Dikmen Köyü (Hendek-Adapazarı) çevresi olası polimetalik cevherleşmesi ve ayrışım zonu çevresel etkileri
The probable polymettalic ore formation and weathering zone environmental effects aronud Dikmen Village (Hendek-Adapazarı)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223848ÖMER FARUK DEREKÖY2006Armutlu Yarımadası, Fıstıklı granitinin petrografik ve petrolojik incelemesi
Armutlu Peninsula, investigation of the Fıstıklı granite aspects of petrography and petrology
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223151MEHMET ZENGİN2006Osmancık (Çorum) kuzeydoğusunda yer alan volkaniklerin epitermal cevherleşme potansiyeli ve mavi kalsedon oluşumu
Potential of epithermal ore and blue chalsedony in northeast part of Osmancık (Çorum)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223339FİGEN ORHUN2006Lalapaşa (Edirne) bentonitlerinin malzeme özelliklerinin ve rutubet kontrolünde kullanılabilirliğinin araştırılması
The investigation of material properties of lalapasa (Edirne) bentonites and usebility as desiccant clay
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223360ESİN AKBULUT2006Eskişehir-Sivrihisar civarındaki opal oluşumlarının jeolojik, jeokimyasal ve gemolojik incelenmesi
Geological, geochemical and gemological investigation of opal occurences in Eskisehir-Sivrihisar region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223812RİFAT KULAK2006KKTC Yeşilköy havzasının hidrojeolojik modellemesi
Hydrogeological modelling of Yeşilköy basin in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
222332ÖMER YETEMEN2006Afyon ili Ömer-Gecek jeotermal sahasının enerji kullanım davranışının incelenmesi
Investigating of the energy consumption behaviour of Omer-Gecek, Afyon geothermal field
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223301SAFFET DENİZ KARAGÖZ2007Kağıthane Piyalepaşa tünelleri mühendislik jeolojisi çalışması
The engineering geology study of the Kağithane Piyalepaşa tunnels
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
222342FEYZA KETENCİ2007İstanbul kuzeydoğusu (Şile-Ağva arası) volkaniklerinde zeolit oluşumu
Zeolitization of volcanics in the northeastern Istanbul(Şile-Ağva region)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
222316OSMAN SERKAN ANGI2007Aksaray yaylak granitinin kaplama taşı yönünden özelliklerinin araştırılması
The investigation of Aksaray yaylak granite material properties as cover stone
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223651ÜNSAL IŞIK2007Nusratlı-Yağcı-Tekirdağ arasındaki bölgenin hidrojeolojisi
The investigation of groundwater resources between Nusratlı-Yağcı-Tekirdağ
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
222726SEÇİL TUFAN2007Bakırköy havzasının bilgisayar ortamında modellenmesi
Modelling of Bakırköy basin by computer
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
222717ÇİĞDEM KOROĞLU2007Ağaçlı-Bolluca (İstanbul) yöresi seramik killerinin malzeme özelliklerinin araştırılması
Investigation material features of ceramic clay in Ağaçlı-Bolluca (İstanbul) region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering ; Seramik Mühendisliği = Ceramic Engineering
222705CİHANGİR AKŞİT2007Burdur-Yeşilova-Tefenni kromitlerinin ağır metal ve platin grubu elementlerinin araştırılması
Research of heavy metal and platinium group elements of Burdur-Yesilova-Tefenni chromites
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223112DENİZ DİKÇE2008Marmara denizi orta çukurluktaki sismotürbiditlerin özellikleri ve tarihsel depremlerle ilişkilendirilmesi
The features of seismoturbidities in Marmara sea central basin and their relationship between historical earthquakes
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
252496CEMİLE KAYA2008Elmalı havzası kuzey kesiminin yüzey ve yeraltı su kirliliği açısından incelenmesi
Investigation of surface and underground water pollution in the north region of Elmali basin
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
252495DUYGU VAR2008Elmalı havzası güney kesiminin yüzey ve yeraltı su kirliliği açısından incelenmesi
Investigation of the southern part of Elmali basin in terms of groundwater and surface water pollution
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
251306MEHMET ŞAHİN2008İstanbul Fatih ilçesi zemin özelliklerinin incelenmesi
The exploration of soil characteristics of Istanbul-Fatih district
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
251140CAHİT DİZMAN2008İstanbul-Gaziosmanpaşa ilçesi Yeniköy maden sahası terk edilen ocakların yerleşim amaçlı kullanılabilirliğinin mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesi
Concerns about abondoned mine plants in Yenikoy of Gaziosmanpasa of the Istanbul province on the point of engineering geology that whether it is appropriate for settlement or not
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
252331GÜLŞEN GÜVEN2009İstanbul metrosu Otogar-Kirazlı 1 arasının mühendislik jeolojisi ve tünel kazılarına bağlı oluşan deformasyonların değerlendirilmesi
The engineering geology between Otogar-Kirazli 1 in Istanbul subway and evaluation of deformation related to tunnel excavation
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
251011BURAK GÜRSOY2009Hidrojeolojik verilerin CBS ile irdelenmesi: Edremit Ovası örneği
The study of hydrogeological data and GIS application of Edremit Plain
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
251529BALA EKİNCİ2009Düvertepe-Şapçı (Sındırgı, Balıkesir) bölgeleri kaolen (+/- alunit) oluşumlarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi
Geological, mineralogical and geochemical investigation of kaolin (+/- alunite) occurences in Düvertepe-Şapçi regions (Sindirgi, Balikesir)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
291843ALTAY ERTİN2010Ayvalı barajı eksen yeri (Erzurum?Oltu) ve dolayının mühendislik jeolojisi, Oltu Çayı volkanitlerinin jeoteknik açıdan değerlendirilmesi
Engineering geology of Ayvali dam alignment (Erzurum-Oltu) and surroundings, geotechnical evaluation of Oltu Çayı volcanites
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
292371CEMİLE ERARSLAN2010Küçükdoğanca (Keşan-Edirne) bölgesi ve civarındaki kömür yataklarının yüzey ve yer altı sularına etkisi
Effects of coal mines near Kucukdoganca region (Edirne-Kesan) on surface and subsurface water
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
327329ZEYNEP DUYGU ÖZ2011Terkedilmiş Çubuklu-Beykoz-İstanbul taşocaklarının mühendislik jeolojisi ve stabilite amaçlı rehabilitasyon araştırması
Engineering geology and rehabilitation research for stability of the abandoned quarries in Çubuklu-Beykoz-Istanbul
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
327300GÜLDEN KESKİN2011Cendere vadisi kayaçlarının beton agregası olarak değerlendilmesi
Evaluation of Cendere valley rocks as concrete aggregate
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
311930KAMİL KAVAK2011Fuğlatepe ve civarındaki (Bursa-Orhaneli) krom yataklarının jeolojik, minerolojik ve kimyasal karakteristikleri
Geological, mineralogical and chemical characteristics of Fuglatepe (Bursa-Orhaneli) chrome ore
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
310525DUYGU DEMİR2012Etibakır Küre İşletmesi yeni maden sahasının jeolojik ve jeomekanik yer altı modellemesi
Geological and geomechanical underground modeling of Küre Etibakir new mine area
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
310556MELTEM SUNGUR2012Avcıkoru (İstanbul) bölgesi kömür ve kil sahalarındaki yer altı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of hydrogeochemical properties and environmental impacts of surface and ground waters in Avcikoru (Istanbul) region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
322859MERVE YILDIZ2012Büyükorhan-Geynik (Bursa) civarında mostra veren adakitik porfiri dayklarının petrolojisi ve jeokronolojisi
Petrology and geochronology of adakitic porphry dikes outcroping around Buyukorhan-Geynik (Bursa)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
323793NESLİHAN OKUTGEN2012İstanbul haramidere küçükçekmece arasının yerleşime uygunluğunun araştırılmasında mühendislik jeolojisi yaklaşımlarının incelenmesi
Examination of approaches of engineering geology in investigation of suitability for settlement area of istanbul haramidere-kucukcekmece lake
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
323899YASEMİN GÜNDOĞAN2012Büyük melen barajı aks yerinin mühendislik jeolojisi incelemesi
The engineering geology investigation of the axis site of big melen dam
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
323875ORHUN SERHAT YARAR2012Kepsut volkaniklerinin jeolojisi ve petrolojisi
Geology and petrology of Kepsut volcanics
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
350368EMRE İSTANBULLU2013Balıkesir-Dursunbey skarn yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri
Geological, mineralogical and geochemical characteristics of the Balikesir-Dursunbey skarn deposits
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
335864TORKAN TAHERI BONAB2013Geological, geochemical investigation and subsurface modeling of porphyry copper-molybdenum deposit in Tepeoba-Havran, Balikesir (NW Turkey)
Tepeoba-Havran, Balıkesir'in porfir bakır-molibden yatağının jeoloji, jeokimya ve yer altı modelleme incelenmesi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
350684AYŞE KÜBRA AKAY2013Tepeoba-Havran (Balıkesir) porfiri Cu-Mo sahasının jeolojisi, cevher mineralojisi ve yüzey jeokimyasının incelenmesi
Investigation of geology, ore mineralogy and surface geochemistry of porphyry Cu-Mo deposit in Tepeoba-Havran (Balikesir)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
350643MERAL ERDOĞAN2013Burdur - Ağlasun havzasının hidrojeoloji incelemesi
Hydrogeological investigations of the Burdur-Aglasun basin
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
352312ALP ÜNAL2013Mustafakemalpaşa (Bursa) ve Susurluk (Balıkesir) arasında mostra veren magmatik kayaçların jeolojisi ve petrolojisi
Geology and petrology of the magmatic rocks which outcrops between Mustafakemalpasa (Bursa) and Susurluk (Balikesir)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
352446GÜLÇİN TÜRKKAN KARAOĞLU2013İstanbul Küçükçekmece ilçesinin mühendislik jeolojisi ve yerleşime uygunluk değerlendirmesi
Engineering geology and investigation of suitability for settlement area of Istanbul Kucukcekmece
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
384823SEDA ÇELİK2013Usta Burnu (Ayancık) Civarının jeolojisi ve Karadeniz bindirme kuşağı ile ilişkisi
Geology of Usta Cape (Ayancık) vicinity and its relationship with Black Sea thrust belt
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
353796GÜLÜM ALBUT2014Gemlik körfezi çökellerinde ağır metal ve organik kirliliğin zaman içindeki evrimi
Heavy metal and organic pollution and its temporal evolution in sediments of gemlik gulf
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
389397MERT BALAMİR2014İstanbul ili, Sazlıbosna (Arnavutköy) - Kayabaşı (Başakşehir) civarının jeolojisi ve yapısal evrimi
Geology of iİstanbul, Sazlıbosna (Arnavutköy) - Kayabaşı (Başakşehi̇r) area and structural evolution
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
353795ALEV KAN BOSTANCI2014Ankara – Çubuk bölgesi agat oluşumlarının jeokimyasal ve mineralojik incelenmesi
Geochemical and mineralogical investigation of agate around Ankara – Çubuk
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
353791SERRA GÜL2014Balıkesir/Balya Pb-Zn maden atık sahasının biyojeokimyası ve asidik maden drenajı oluşumuna etkilerinin araştırılması
Biogeochemistry of Balıkesir–Balya Pb-Zn mine wastes and investigation of their effects on the generation of acid mine drainage
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
353794CANDAŞ TOPAL2014Marmaray projesi sirkeci istasyonu pilot tünel kazılarına bağlı gelişen yüzey deformasyonlarının değerlendirilmesi
Assesment of the pilot tunnel induced ground surface deformations of the marmaray project sirkeci station
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
363673SÜHA ABIK2014Marmaray Yenikapı-Yedikule arası tünellerinde ortam koşullarından kaynaklanan problemlerin analizi
Analysis of problems arising from enviromental conditions in the Marmaray tunnels between Yenikapı-Yedikule
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
353792AYÇA AYDIN2014Çan -Çanakkale bölgesi kaolinit yataklarının ve çevresinin petrografik minerolojik ve jeokimyasal incelenmesi
Genesis, stable isotope and mineral characterization of duman çaltikara bahadirli   and hamamtepe kaolinit deposits, Çanakkale, Turkey
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
353793AHMET CAN ÖZBEK2014Orta ve doğu toroslarda bulunan karbonat yankayaçlı Pb-Zn cevher oluşumlarının alterasyon mineralojisi ve duraylı izotop nitelikleri
Alteration mineralogy and stable isotope characteristics of carbonate hosted Pb-Zn ore deposits in central and eastern taurides
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
397783HATİCE ESRA POLAT2015Yedisu fayının (Kuzey Anadolu Fayı) sismik tehlike analizi
Seismic hazard analysis of Yedisu fault (North Anatolian Fault)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
418992MURAT ŞAHİN2015Nallıhan kamasının merkezi kısmının tektonik evrimi (Nallıhan-Çayırhan, Ankara)
Tectonic evolution of the central part of Nallihan wedge (Nallıhan-Cayirhan, Ankara)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
398067RECEP UĞUR ACAR2015Afşin-Elbistan havzası, Çöllolar Açık İşletmesi heyelanlarının hareket mekanizması yönünden incelenmesi
Afşin Elbistan basin, analysis of lanslides of Çöllolar Open Pit in terms of mechanism of action
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
397879MERVE NART2015Bursa Dümbüldek termal suyunun hidrojeolojisi
Hydrogeology of Bursa Dümbüldek thermal water
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
381884BERNA AKGÜR2015İstanbul Boğazı'nın batısındaki kretase volkanitlerinin malzeme özellikleri ve yapı taşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
Investigation on material properties and usability as a building stone of cretaceous volcanites in the western side of Bosphorus
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
392977GİZEM ŞENOL2015Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe yarmasının mühendislik jeolojisi ve kazı şevlerinin analizi
North Marmara Highway engineering geology and excavation cut slopes analysis of Garipce slope
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
381869SÜVEYDA MUŞ2015Seydişehir Eti alüminyum işletmesi kırmızı çamur atık barajı mühendislik ve çevre jeolojisi
The engineering and envorimental geology of Seydi̇şehi̇r Eti aluminium company's red mud tailing dam
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
398046HİKMAT BABAYEV2015Late quaternary stratigraphy and morphotectonics of Gemlik Gulf, sea of Marmara
Gemlik Körfezi'nin (Marmara denizi) geç kuvaterner stratigrafisi ve morfotektoniği
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
381868MELDA YÜRÜR2015Marmaray projesi Tuzla-Güzelyalı kesiminin (Km28.800-30.000) mühendislik jeolojisi ve kazı şevlerinin stabilitesi
Geology engineering and stability of excavated slopes of Tuzla-Güzelyalı section (Km 28.800-30.000) of Marmaray project
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
392958BURCU ERSOY2015Yukarı Ceyhan (Kahramanmaraş) havzasındaki bir barajın eksen yeri kazılarına bağlı oluşan duraysızlığın değerlendirilmesi
Assessment of the stabilization problem occured excavation at a dam site in Upstream basen of Ceyhan river
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
398063CANSU DEMİREL2015Geochemical characterization and prediction of acid mine drainage generation potential of Kure volcanogenic massive sulfide deposits
Küre volkanojenik masif sülfid yataklarının jeokimyasal karakterizasyonu ve asit maden drenajı üretme potansiyelinin kestirmi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
419048HAMZA SAMAST2015Çorum-Kargı Gökçedoğan Köyü kuzeyi bazik kayalara bağlı demir ve bakır oluşumlarının incelenmesi
Investigations of the nature of iron and copper occuranceses in the basic rocks around the north of Gokcedogan Village in Corum
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
421270AYŞEGÜL OYLUM KAYALAR2015Safaalan (Tekirdağ–Saray) bölgesi terkedilmiş kömür sahalarındaki yer altı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve kullanılabilirlik potansiyelleri
Evaluation of hydrogeochemical properties and usability potential of surface and ground waters in Safaalan (Tekirdag–Saray) region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
451028EMİR ERKUT2016Bursa Orhaneli bölgesi, Sadağ ve civarının hidrojeolojisi
Bursa Orhaneli region Sadag and domain hydrogeology
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
451004ALİ OSMAN YÜCEL2016Early eocene larger benthic foraminifera (mainly orthophragminids) from the El Garia formation and associated carbonate units, North Tunisia: Paleobiogeographic insights
Erken eosen El Garia formasyonu ve ilgili karbonat birimlerinin iri bentik foraminiferleri (başlıca orthophragminidler), Kuzey Tunus: Paleobiyocoğrafik sonuçlar
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
439620BETÜL FİLİKCİ2016Gemlik körfezi'nde geç pleistosen-holosen dönemi deniz seviyesi ve paleo-iklim değişimleri
Late pleistocene to holocene paleoceanographic and paleo-climatic changes in gulf of gemlik, sea of Marmara, Turkey
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
441721DAMLA ERDOĞAN2016Binkılıç bölgesi manganez ocağı yakın çevresindeki kil ve kumların endüstriyel hammadde ve teknolojik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of industrial raw material and technological properties of clay and sand in Binkılıç religion magnese bed and surroundings
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
451003ALİ TUĞCAN ÜNLÜER2016Çobanisa (Isparta) yöresine ait rezidüel oluşumlardaki nadir toprak element potansiyelinin belirlenmesi
Investigation of rare earth element potential in residual occurrences from Cobanisa (Isparta)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
450974HÜSEYİN KOCATÜRK2016Uludağ'ın güneyinde gelişmiş granitoyidik intrüzyonlarla ilişkili cevherleşmelerin değerlendirilmesi
Interpretation of grantiodic intrusions related mineralizations over southern Uludag
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
455367GÜLİZ YILDIZ2016Marmara denizinde karbonat kabuk ve bacalarının ortam ve oluşum koşullarının araştırılması
Investigations of the environmental and conditions of formation of carbonate crusts and chimneys
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
439687CANSU DOĞA TOPBAY2016Yıldızeli (Sivas) batısında yer alan eosen yaşlı volkanik kayaların jeokimyasal özellikleri ve petrojenezi
Geochemical features and petrogenesis of the eocene volcanic units in the west of Yıldızeli (Sivas) region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
439466YASEMİN ŞİRİNOĞLU2016Türkiye'de üretilen talkın jeokimyasal karakteristikleri ve kozmetik sanayinde ve farmakolojide kullanılabilme potansiyeli
The geochemical characterictics of talc produced in Turkey and its usage potential in cosmetic industry and pharmacology
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
439724HAVVA GURZALIYEVA2016Diagenesis of eocene and oligocene sandstones and shales of the Gaziköy and Keşan formations in the thrace basin
Trakya havzasındaki eosen ve oligosen yaşlı Gaziköy ve Keşan formasyonlarındaki kumtaşları ve şeyllerin diyajenezi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
439452ILGIM EZGİ ÖZMEN2016Kocaeli yarımadasında Kutluca kireçtaşı ve Hereke pudingi olanaklarının araştırılması
The study of potentiality of Kutluca limestone and Hereke pudding stone in Kocaeli peninsula
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
458865NURLAN ALIYEV2017Sedimentology of mio-pliocene age sediments in the vicinity of Cerkezkoy, Thrace basin: Findings related to Messinian salinity crisis
Trakya havzası Çerkezköy ve civarında miyosen pliyosen yaşlı çökellerin sedimantolojisi: Messiniyen krizine ait bulgular
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
465401AYŞE ZEYNEP ÇALIŞKANOĞLU2017Hasandağ ve Keçı̇boyduran volkanları (Orta Anadolu) arasında yüzeyleyen volkanı̇k kayaçların volkanostratı̇grafı̇sı̇ ve petrolojı̇k özellı̇klerı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇
Volcanostratigraphic and petrologic features of volcanic rocks between Hasandagg and Keciboyduran volcano
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
462920ORKHAN MAMMADOV2017Evalution of organic matters and hydrocarbon potential in lower cretaceous mudstones: From Ulus and Kilimli formations, Northwestern part of pontides, Turkey
Alt kretase yaşlı çamurtaşlarının organik maddelerinin ve hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi: Ulus ve Kilimli formasyonları, Kuzeybatı pontid, Türkiye
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
467252SHAIG HAMZALIYEV2017Mineralogy and geochemistry of gossans developed on selected Kuroko–type VMS deposits occuring in eastern pontides (NE Turkey)
Doğu pontitler (KD Türkiye)'de bulunan seçilmiş bazı Kuroko-tipi VMS yatakları üzerinde gelişen gossanların mineralojisi ve jeokimyası
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
467240FIKRAT AMIROV2017Hasanlar barajı havzasının hidrojeoloji incelemesi
Hydrogeological investigation of Hasanlar dam basin
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
496397CANSU ESMER2017İstanbul Kaynarca-Sabiha Gökçen metro hattı mühendislik jeolojisi ve karşılaşılan problemlerin tünel mühendisliği açısından incelenmesi
The engineering geology of Istanbul Kaynarca-Sabiha Gokcen metro line and analysis of the critical areas in terms of tunnel engineering
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
450976NURETTİN YAKUPOĞLU2017Sedimentary records of active faulting in Kumburgaz basin, sea of Marmara
Aktif faylanmanın Kumburgaz havzasındaki sedimanter kayıtları, Marmara denizi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
465420OZAN AKÇA2017Gökçesu Beldesi (Bolu/Mengen) kuzeyi Bolu Çayı hattı jeokimyasal prospeksiyonu ve olası ekonomik potansiyellerin ortaya konulması
North of the Gokcesu (Bolu/Mengen) along the Bolu River geochemical prospecting and investigating possible economic potentials
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
467303CAN AKIN2017Taşkısığı ve Çaltıçak köyleri (Adapazarı) yeraltısularının kirlenme potansiyelinin değerlendirilmesi
Evaluation of pollution potential of undergrounwater at Taskisiği and Calticak village (Adapazari) region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

 

455381BURAK YALAMAZ2017Sapanca Gölü çökellerinde deprem kaynaklı kütle akması birimlerinin belirlenmesi ve tarihi depremlerle eşleştirilmesi
Determination of earthquake mass flow units in Lake Sapanca sediment and correlation with historical earthquakes
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
485178KABIRU MOHAMMED2017Genesis of polymetallic (Pb-Zn-Cu±Ag±Au) mineralization at Yayladali and its environs (Manisa), Turkey
Manisa Yayladalı (Pb-Zn-Cu±Ag±Au) polimetalik cevherleşmesinin jenezi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
486593MEHMET KORKUT2017Afşin-Elbistan havzası Çöllolar bölgesindeki kuvaterner çökellerinin mühendislik özelliklerinin araştırılması
Investigation of the engineering properties of quaternary sediments at Afsin-Elbistan basin Collolar region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
465418DİLRUBA KELEŞ2017Kastamonu, Araç, İhsanlı Köyü kireçtaşlarından gözenekli (poroz) beton üretiminde dane boyutu-porozite ve mukavemet ilişkisinin belirlenmesi
Determining the grain size-porosity and strength relationship in production of pervious (porous) concrete to the limestone of Ihsanli Village in Arac, Kastamonu
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
503669OSMAN ÖZÇİLİNGİR2018Büyükçekmece-Gürpınar yerleşim alanı zemin sınıfı-şev duraylılığı ilişkisi
Buyukcekmece-Gurpinar residential area relation between soil classification and slope stability
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
540765SELMA ONUR KUTLAY2018Gebze-Köseköy arası 3. demiryolu hattı T5-1 tüneli güzergahının mühendislik jeolojisi
The engineering geology of Gebze-Kosekoy 3. railway line-T5-1 tunnel route
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
507688MÜGE YAZICI2018Long term deformation and earthquake history of the Ovacik fault (Eastern Turkey): Implications and contributions to the intra-plate deformation of Anatolia
Ovacık fayı'nın uzun süreli deformasyonu ve deprem tarihçesi: Anadolunun levha-içi deformasyonuna etkisi ve katkısı
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
506740BATUHAN GÜREŞ2018Kahramanmaraş (Şekeroba) baritinin ağır beton tasarımında paketleme modeliyle değerlendirilmesi
Evaluation of Kahramanmaras (Sekeroba) barites for heavyweight concrete mixture design by packing model
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
513050IŞIL NUR GÜRASLAN2018Topuk granitoyidi'nin jeolojisi ve petrojenezi (KB Anadolu)
Geology and petrogenesis of Topuk granitoid (NW Anatolia)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
506572SAVAŞ DEMİR2018İstanbul metrosu Kirazlı-İkitelli arasında ikiz tünel kazılarına bağlı oluşan yüzey oturmalarının değerlendirilmesi
Evaluation of excavation induced surface settlement of Kirazlı and Ikitelli twin metro line
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
533345FATMA KALELİ2018İznik-Mecidiye (Bursa) bölgesinde eosen volkanitlerindekikuvars damarlarına bağlı gelişen cevherleşme potansiyelinin belirlenmesi
Determinatin of the mineralization potential of quartz veins in eosen volcanics of the Iznik-Mecidiye (Bursa) region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
595575AMEEN SALIM HASAN AL-MGDAMEE2019Hydrocarbon potential of Kazan basin (Ankara)
Kazan (Ankara) havzasının hidrokarbon potansiyeli
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
606645SABRİ DİNÇ ÖZMEN2019Kozak plütonunun (İzmir –Bergama) petrografik – jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve plütona ait kayaçların yapıtaşı olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Determination of petrographic – geochemical properties of Kozak pluton (İzmir-Bergama) and aggregate (building stone) usability evaluation of rocks belong to the pluton
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
606708ERDEM KIRKAN2019Milas fayı'nın paleosismolojik ve morfotektonik özellikleri (Muğla, GB Türkiye)
Paleoseismologic and morphotectonical characteristics of Milas fault (Muğla, SW Turkey)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
561416MEHRAN BASMENJI2019Yatağan fayının paleosismolojik ve morfotektonik özellikleri (Muğla, GB Türkiye)
Paleoseismologic and morphotectonic characteristics of the Yatağan fault (Muğla, SW Turkey)
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
557827MERVE UYGUR2019Determination of lead-zinc deposits in Eastern Taurides using remote sensing techniques
Doğu Toroslardaki kurşun-çinko yataklarının uzaktan algılama yöntemleriyle belirlenmesi
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
553881SERPİL KARAKAYA2019İncirli-Bakırköy IDO istasyonları arasındaki metro tüneli etki alanının belirlenmesi ve olası yüzey oturma miktarlarının saptanması
Determination of the influence area and possible settlement amounts of the metro tunnel between İncirli- Bakırköy İDO stations
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
546074HASAN ÖZGE GEZGİN2019Integrated onshore offshore tectonic and morphological analysis of the Zagros simply folded zone, SW Iran
Zagros simply folded belt'in batı kıyı kesiminin sismik yansıma verileri yardımıyla morfotektonik analizi, GB İran
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
557829NAŞİDE MERVE SÜTÇÜ2019Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı elmalar köyü mangan yatağının jenetik incelenmesi ve Türkiye'nin jeotektonik evrimindeki yeri ve ilişkisi
Genesis investigation of manganese deposit in elmalar village, Dulkadirogullari region, Kahramanmaras, its implication and relation in Turkey's tectonic evolution
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
558690GÜN AKINCI2019Tepeldağ Granitoyidi'nin jeolojisi, petrografisi ve yerleşim koşulları
Geology, petrography and emplacement conditions of Tepeldağ granitoid
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
610182SERCAN ÖZTÜRK2019Ayvacık-Arıklı (Çanakkale) bölgesindeki U-Th zenginleşme potansiyelinin belirlenmesi
Determination of U-Th enrichment potential in Ayvacik Arikli (Canakkale) region
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
609558MUHAMMAD ARIEF AKBAR2019Mineral alteration mapping using landsat 8 data: The case study of Yusufeli region, Artvin, Turkey
Landsat 8 veri kullanımı ile alterasyon haritalanması:Yusufeli bölgesindeki örnek çalışması, Artvin, Türkiye
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
626035HALİL CAN AYDIN2020Sarıyer-Şile bindirmesi
Sariyer-Şile thrust
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
639817MUSTAFA KAYA2020Yapısal kontrollü Ahmet ağanın yeri ve Fındıklıyar (Kargı-Çorum) Cu-Zn cevherleşmelerinin jeolojisi ve oluşumu
Geology and formation of structural controlled Ahmet aganin yeri and Findikliyar (Kargi-Corum) Cu-Zn mineralization
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
647380YAĞMUR GÜNEŞ2020Sediment and water geochemistry records of volcanic rock alteration under glacial melt conditions in admiralty bay, antarctica
Sediman ve su jeokimyası verileri ile buzul erimesi etkisindeki volkanik kayaçların alterasyon profillerinin incelenmesi; admıralty körfezi, antarktika örneği
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
650377ARZUMAN RIZVANOGHLU2020Ore genetic study of the Gadabay gold-copper deposit, Azerbaijan
Gedebey altın-bakır yatağı (Azerbaycan)'nın cevher jenez çalışması
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
637634CERENNAZ BOZYİĞİT2020Paleoceanographic and paleoclimate records in the gulf of Saros (Aegean sea) during the late pleistosene to holocene
Geç pleyistosen-holosen boyunca Saros Körfezi'ndeki (Ege Denizi) paleoşinografik ve paleoiklimsel kayıtlar
Yüksek LisansJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering