'nden güncellenmiştir. (Sorgulama: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Tez Türü: Doktora). Güncelleme Tarihi:29.06.2021 

Tez NoYazarYılTez Adı (Orijinal/Çeviri)Tez Türü Konu
14146ALİ HAYDAR GÜLTEKİN1990Menderes masifi (Çiniyeri-Küre bölgesi) plaser rutil yatakları
The Rutile placer deposits of menderes massif (Çiniyeri-Küre area)
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
55846ŞAFAK ALTUNKAYNAK1996Bergama-Ayvalık dolayında genç volkanizma plütonizma ilişkilerinin jeolojik ve petrolojik araştırılması
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
68882HULİSİ TOLGA YALÇIN1997Gönen ve Ekşidere (Balıkesir) termal sularının hidrojeolojik incelenmesi
Hydrogeological investigation of Gönen and Ekşidere (Balıkesir) thermal waters
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75024AFET TUNCAY1998Çayırbağı-Meram (Konya) yöresindeki manyezit yataklarının jeolojik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75060TAHMASB YOUSEFİ1998Dağardı kuzey kesimi (Harmancık-Bursa) bölgesi ofiyolitlerinin mineralojik ve petrografik incelenmesi
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
75096GÜLBİN GÜRDAL1998Zonguldak havzası kömürlerinde gaz depolamasını kontrol eden parametreler
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
104248ALİ İSKENDEROĞLU2001Yusufeli- Arhavi (Artvin) jeotraversindeki granitoyid ve cevherleşmelerin oluşumu
Genesis of the granitoids and mineralizations in the geotraverse between Yusufeli-Arhavi (Artvin)
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
143098GÜRKAN BACAK2003Dağardı güneyi (Tavşanlı-Kütahya) ofiyolitinin mineralojik, petrografik ve petrojenetik incelenmesi
Mineralogical, petrographical and petrogenetical study of southern Dağardı (Tavşanlı-Kütahya) ophiolite
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
143111ZİYADİN ÇAKIR2003Analysis of the crustal deformation caused by the 1999 Izmıt Düzce earthquakes using synthetic alperture radar interferomentry
1999 İzmit ve Düzce depremlerinin neden olduğu kabuk deformasyonunun sentetikaçıklık radar interferometrisi ile incelenmesi
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
166653GÜRSEL YANIK2005Turgutlu (Manisa) neojen oluşuklarının tuğla-kiremit hammaddesi yönünden minerolojik petrografik ve jeokimyasal incelenmesi
Mineralogical petrographical and geochemical investigation of Turgutlu (Manisa) neogene formations for the tile and brick raw material
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
166654NURGÜL ÇELİK BALCI2005Assessment of biogeochemical influence on metal sulfide and Fe (II) oxidation as inferred from oxygen, sulfur and Fe isotopes
Fe (II) ve sülfürlü minerallerin oksidasyonu sırasında biyojeokimyasal etkilerin oksijen, kükürt ve Fe izotopları tayin edilmesi
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
166633ORHAN ARKOÇ2005Ergene havzası Çorlu - Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeolojisi
Hydrogeology of Çorlu - Çerkezköy region of Ergene basin
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
223516KAYHAN DEVELİ2006Süreksizlik içeren ortamların mekanik modellemesi için pürüzlülüğün kuramsal ve deneysel yöntemler ile sayısal tanımı
Quantification of surface roughness with theoretical and experimental methods for mechanical modelling of jointed rocks
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
216849BÜLENT KOÇAK2006Yer altı kaya yapılarının denetimi ve yönlendirilmesinde uzman sistem oluşturulması
Building an expert system for supervising and management of underground rock structures
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
222306KAĞAN KAYACI2007Karaköy (Bilecik) yöresi mikrogranitinin jeolojisi ve seramik bünyelerde kullanım olanaklarının araştırılması
The study on geology of microgranite from Karaköy (Bilecik) region and its possible use in ceramic bodies
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering ; Seramik Mühendisliği = Ceramic Engineering
252206MUHTEREM DEMİROĞLU2008Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü havzası hidrojeolojisi ve hidrojeokimyası
Hydrogeology and hydrogeochemistry of Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü basin
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
252402ORHAN YAVUZ2008İstanbul kuzeyi volkanitlerinin jeolojik ve petrolojik incelenmesi
The geological and petrological investigation of volcanics in the north of Istanbul
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
252213ŞENEL ÖZDAMAR2008Ilgın (Konya) kuzeyindeki yüksek potasyumlu metamorfik kayaçların jeolojik ve petrolojik incelemesi
Geological and petrological investigation of high-K metamorphic rocks in the north of Ilgin (Konya)
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
363674MEHMET MARAL2013Balıkesir – Gönen (Mancılık – Tütüncü – Sebepli)çevresi kömür oluşumlarının jeokimyasal ve petrolojik incelenmesi
The geochemical and petrological investigation of balikesi̇r – gönen (Mancılık – Tütüncü – Sebepli̇) region
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
175853NUMAN ELMAS2005Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) ve çevresindeki barit cevherleşmeleri
Barite mineralizations in Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) and surroundings
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
293777SERAY SÖYLEMEZOĞLU2009Kuzeybatı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik, petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması
The geological and petrological properties of volcanic rocks in Çanakkale-Çan area in the Northwest Anatolia and investigation of evolution of volcanism
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
315362BÜLENT DOĞAN2010Kuzey Anadolu fay sisitemi güney kolunun Geyve-Gemlik arasındaki kesiminin morfotektonik, tektonostratigrafik ve paleosismolojik evrimi.
The morphotectonic, tectonostratigraphic and paleoseismologic evolution of the Geyve - Gemlik fragment of the southern strand of North Anatolian fault system
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
352448MURAT KETENCİ2013Doğu pontid kuşağında Topçam, Çambaşı (Ordu-Kd Türkiye) yöresi geç mesozoyik yaşlı granitlerin petrojenezi: Yitim ortamında gelişen a tipi granit oluşumu
Petrogenesis of late cretaceous Topçam and Çambaşi granitoids (Ordu-Kd Türkiye): A-type granitoids forming in subduction setting
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
352272DEMET KIRAN YILDIRIM2013Koru(Çanakkale) yöresi kurşun-çinko cevherleşmelerinin oluşum mekanizmasının jeokimyasal modellenmesi
Geochemical modelling of formation processes of pb-zn mineralization in koru district (Çanakkale)
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
439534AMR ABDELNASSER ALI KHALIL2016Genesis of the gold mineralization at Atud area, Central Eastern Desert of Egypt: Geological, ore mineralogical and geochemical approaches
Atud Bölgesi, Mısır'ın Orta Doğu Çölü'ndeki altın cevherleşmesinin kökeni: Jeolojik, cevher mineralojik ve jeokimyasal yaklaşımlar
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
467283REMZİYE AKDOĞAN2017Orta pontidlerdeki kırıntılı kretase istiflerinin kaynak alanları
Provenance analysis of the cretaceous clastic sequences of the central pontides
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
496441GÖNENÇ GÖÇMENGİL2018Yıldızeli (Sivas) ve Almus (Tokat) ilçeleri arasında yer alan senozoyik yaşlı magmatik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılması
Petrogenetic and geotectonic evolution of the cenozoic magmatism in between Yildizeli (Sivas) and Almus (Tokat) regions
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
496445ABDELRAHMAN KHALIFA2018Morphotectonic analysis of the East Anatolian fault zone (E. Turkey) using remote sensing techniques
Uzaktan algılama teknikleri kullanarak Doğu Anadolu fay zonunun (Türkiye'nin doğusu) morfotektonik analizi
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
397806ESRA ÇETİN2015Analysis and modeling of crustal deformation using InSAR time series along selected active faults within the Africa-Eurasia convergence zone
Afrika-Avrasya sıkışma zonu içerisindeki seçilmiş aktif faylar boyunca meydana gelen kabuk deformasyonunun incelenmesi ve modellenmesi
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
513582CEMİLE ERARSLAN2018Saray (Tekirdağ) ve Pınarhisar (Kırklareli) kömürlerinin sülfür ve iz element içeriğinin kökeni ve kömürlerin çevresel etkisinin hidrojeokimyasal açıdan değerlendirilmesi
The origin of the sulfur and trace elements of the Saray (Tekirdağ) and Pinarhisar (Kirklareli) coals and evaluation of environmental effects on hydrogeochemistry
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
517158BALA EKİNCİ ŞANS2018Kuzeybatı Trakya'da (Lalapaşa-Pınarhisar) İslambeyli formasyonu'nun ve bentonit oluşumlarının jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası ve teknolojik özellikleri
The geology, mineralogy, geochemistry and technological properties of İslambeyli formation and bentonite occurences in Northwest Thrace basin (Lalapaşa-Pınarhisar)
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
421070FATMA GÜLMEZ2015Ankara-Erzincan kenet kuşağı üzerinde yer alan geç kretase yaşlı lösitli bazaltlar ile lamprofirlerin petrolojik evrimi ve tektonik anlamı başlıklı
Petrological evolution and tectonic implications of the late cretaceous leucite-bearing basalts and lamprophyres of the Ankara-Erzincan suture belt
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
439726OSMAN SERKAN ANGI2016Granitlerde mineraloji kaynaklı jeolojik sorunların araştırılması: Aksaray (İç anadolu Bölgesi-Türkiye)
The investigation of mineralogy-induced geological problems in granites: Aksaray (Central Anatolia Region - Turkey)
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
421075TAHSİN AYKAN KEPEKLİ2015Eskişehir–Erenköy bölgesi manyezitlerinin oluşum mekanizmalarının jeokimyasal ve petrografik incelemesi
Formation mechanisms of Eskisehir–Erenköy region magnesites: A geochemical and petrographical investigation
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
557696İREM ELİTEZ2019Miocene to quaternary geodynamic evolution of the Burdur-Fethiye shear zone, South-Western Turkey
Burdur-Fethiye Makaslama Zonu'nun miyosen'den kuvaterner'e jeodinamik evrimi, Güneybatı Türkiye
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
606244ALP ÜNAL2019The geology, petrology and thermochronology of Ilica-Samli (Solarya) volcano-plutonic complex and its significance on Western Anatolian geodynamics
Ilıca-Şamlı (Solarya) volkano-plütonik kompleksinin jeolojisi, petrolojisi, termokronolojisi ve KB Anadolu jeodinamiğindeki yeri
DoktoraJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering